Jak získat certifikát ISO 9001

Norma ISO 9001:2015 je celosvětově uznávaný standard pro systémy managementu jakosti. Certifikace systému managementu jakosti podle požadavků normy ISO 9001 může organizacím pomoci dosáhnout konkurenční výhody a zvýšit důvěru zákazníků, kteří mají jistotu, že jejich potřeby jsou splněny v souladu s vyššími standardy. Mezinárodní norma ISO 9001:2015 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti , pokud organizace:

a) potřebuje prokázat svou schopnost trvale pos kytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka, aplikovatelné požadavky předpisů a regulační požadavky ;

b) klade si za cíl zvelebovat spokojenost zákazníka prostřednictvím efektivního využívání systému včetně procesů na zlepšování systému a zabezpečování shody s požadavky zákazníka, aplikovatelnými požadavky předpisů a regulačními požadavky.

Všechny požadavky normy ISO 9001:2015 jsou všeobecné a určené pro aplikaci v jakékoli organizaci bez ohledu na typ, její velikost nebo poskytované produkty a služby.

Certifikace ISO 9001 se získává procesem, který zahrnuje implementaci systému řízení jakosti, který je v souladu se standardem ISO 9001, a jeho ověření nezávislou certifikační společností. Certifikace ISO 9001 může být užitečná pro různé organizace, jako jsou malé a střední podniky, velké společnosti, vládní organizace, neziskové organizace a jiné. Tento standard může pomoci organizacím zlepšit své procesy, zvýšit efektivitu a účinnost a zlepšit spokojenost zákazníků.

Získání certifikátu ISO 9001 vyžaduje značné úsilí a angažovanost organizace. Nejprve je třeba vypracovat a implementovat systém řízení jakosti, který splňuje požadavky ISO 9001. Poté musí organizace projít auditem nezávislé certifikační společnosti, která ověří, zda systém řízení jakosti organizace je v souladu s ISO 9001. Pokud organizace splní požadavky standardu, obdrží certifikát ISO 9001 .

Normy souboru ISO 9000 poskytují organizacím ­příležitost zvýšit hodnotu svých činností a trvale zlepšovat svou výkonnost tím, že zaměří svou pozornost na hlavní procesy. Normy podtrhují úzké vazby mezi systémy managementu kvality a procesy v organizacích a také předurčují nutnost trvalého zlepšování. Výsledkem má být nasměrování jejich uživatelů na dosahování podnikatelských úspěchů včetně spokojenosti zákazníků a zúčastněných stran.

Z toho důvodu má management organizace chápat realizaci ­systému managementu jakosti jako výhodnou ziskovou investici, a ne pouze jako certifikační požadavek. K hlavním přínosům využívání norem patří podpora činností organizace prostřednictvím:

 • realizace sedmi zásad managementu kvality,
 • realizace procesního přístupu,
 • akcentování úlohy vrcholového managementu,
 • formulování měřitelných cílů pro všechny funkce a na všech úrovních organizace,
 • akcentování trvalého zlepšování a spokojenosti zákazníka,
 • měření systému managementu jakosti, procesů a produktů,
 • zohledňování zákonných a regulačních požadavků ­,
 • respektování dostupnosti zdrojů.

Certifikace ISO 9001 v Čechách

Norma ČSN EN ISO 9001: 2016 je pátým vydáním této normy, která poprvé vstoupila v platnost v České republice v únoru 1991 pod názvem Systémy kvality. Model zabezpečování kvality při navrhování, vývoji, výrobě, uvádění do provozu a servisu.

Mezinárodní norma ISO 9001 byla vydána Mezinárodní organizací pro normalizaci. Od roku 1987 prošla tato mezinárodní technická norma ISO 9001 výraznými změnami a proto je přirozené, že získané zkušenosti s její aplikací přinesly nejen částečnou změnu filozofie kvality (např. změnu z prvkového na procesní přístup), ale také změnu obsahu některých termínů a činností. Stala se globálním kritériem schopnosti zabezpečování požadavků na kvalitu a jejich uplatňování v řízení k uspokojování potřeb svých zákazníků ve vztahu dodavatele k uživateli, resp. k odběrateli.

Systém managementu jakosti je cesta, kterou organizace plánuje a řídí pracovní proces se záměrem získat vědomost o kořenových příčinách případných neshod, vymezuje opatření k nápravě a sleduje, jaký mají tato opatření účinek a prokazuje jejich úspěšnost. Správná implementace systému managementu kvality zajistí lepší výkonnost organizace a zároveň zvýší důvěryhodnost směrem k zákazníkům/klientům/občanům a obchodním partnerům. Potvrzením, že zavedený systém managementu kvality byl prověřen a je ve shodě s normou ISO 9001, je úspěšná certifikace.

Získaný certifikát dává pozitivní signál a zároveň záruku zákazníkům/klientům/občanům, že jsou zavedeny a udržovány užitečné interní procesy, které směřují k naplňování stanovených požadavků. Také je důkazem, že organizace je způsobilá vytvářet kvalitu a usiluje o nejvhodnější cestu managementu kvality a jeho trvalého zlepšování.

Certifikace podle normy ČSN EN ISO 9001 se používá v soukromém, ale i ve veřejném sektoru, a ke zvýšení důvěry k produktům a službám, ke zvýšení důvěry mezi partnery v podnikatelské sféře a při výběru dodavatelů v dodavatelských řetězcích. Výhodami systému managementu jakosti podle požadavků normy ISO 9001 jsou i:

 • zvyšování spokojenosti zákazníků,
 • důvěra v kvalitu výrobků a služeb,
 • snižování nákladů v podniku,
 • snižování počtu reklamací a stížností,
 • zdokumentované postupy,
 • účinná rozhodnutí na základě důkladné analýzy údajů.

Jak získat certifikát ISO 9001

Proces certifikace dle požadavků normy ISO 9001:2015 probíhá v několika krocích:

 1. Rozhodnutí o certifikaci: Organizace se rozhodne, že chce získat certifikát ISO 9001 a vybere si certifikační společnost, která bude certifikaci provádět.
 2. Plánování procesu certifikace: Vybraná certifikační společnost a organizace si dohodnou termín a harmonogram certifikačního procesu (auditu). Certifikační společnost informuje organizaci o požadavcích na systém řízení jakosti ao tom, co je třeba před certifikací splnit.
 3. První etapa certifikačního auditu: Certifikační společnost provede první etapu auditu, který ověří, zda systém řízení kvality organizace je v souladu s požadavky ISO 9001 a je připravena na 2 etapu auditu.
 4. Certifikační audit (2 etapa auditu) : Certifikační společnost provede certifikační audit, který ověří, zda systém řízení jakosti organizace splňuje požadavky ISO 9001. Audit sestává z posuzování dokumentů, interview s pracovníky organizace a prohlídky pracoviště.
 5. Vydání certifikátu: Pokud certifikační společnost zjistí, že systém řízení jakosti organizace splňuje požadavky ISO 9001, vydá organizaci certifikát ISO 9001.
 6. Dozorové audity: Certifikační společnost pravidelně kontroluje, zda organizace dodržuje požadavky ISO 9001 a zda systém řízení jakosti je stále účinný.

Certifikát ISO 9001 je platný tři roky a po tomto období se musí obnovit (tzv. recertifikace ), přičemž se opět prověřuje plnění požadavků konkrétní normy ISO. Během tříletého období navštěvuje certifikační orgán společnost obvykle v ročních intervalech (ve smyslu smlouvy – jedná se o tzv. certifikační a 2 dozorové audity) a v rámci krátkých prověrek opět ověřuje funkčnost systému.

Co je důležité při implementaci systému managementu jakosti podle normy ISO 9001?

Při implementaci systému řízení jakosti podle ISO 9001 je důležité zohlednit následující oblasti:

 1. Zainteresovanost vedení organizace: Vedení organizace musí být zainteresované a angažované při implementaci systému řízení jakosti. Je důležité, aby bylo jasné, že úspěch systému řízení jakosti závisí na závazku a podpoře vedení.
 2. Definování cílů a politiky kvality: Organizace musí definovat své cíle a politiku kvality, které by měly být slučitelné s její strategií a plány. Cíle a politika kvality musí být srozumitelné a sdílené v celé organizaci.
 3. Identifikace procesů: Organizace musí identifikovat a dokumentovat své hlavní procesy a zajistit, aby byly jasně definovány a propojeny s cíli a politikou kvality.
 4. Vyhodnocení rizik: Organizace musí vyhodnotit rizika spojená s jejími procesy a produkty, aby mohla přijmout opatření k jejich minimalizaci nebo eliminaci.
 5. Vyhodnocení spokojenosti zákazníků: Organizace musí mít zpětnou vazbu od svých zákazníků a vyhodnocovat jejich spokojenost, aby mohla zlepšovat své služby a produkty.
 6. Zabezpečení komunikace a vzdělávání: Organizace musí zajistit, aby byla komunikace v rámci organizace a se zákazníky jasná a účinná. Zaměstnanci musí být dostatečně vzdělaní a školeni, aby byli schopni plnit své úkoly a přispívat ke zlepšování kvality.
 7. Dokumentace systému řízení jakosti: Organizace musí mít dokumentovaný systém řízení jakosti, který obsahuje všechny potřebné dokumenty a záznamy, které jsou nezbytné pro sledování a měření kvality.
 8. Monitorování a hodnocení výkonu: Organizace musí monitorovat a hodnotit svůj výkon, aby mohla identifikovat oblasti pro zlepšení a přijmout opatření ke zlepšení kvality.
 9. Interní audit: Organizace musí pravidelně provádět interní audity, aby se ujistila, že systém řízení jakosti funguje správně a je v souladu s požadavky ISO 9001.
 10. Nepřetržité zlepšování: Organizace musí mít procesy pro nepřetržité zlepšování systému řízení jakosti a pro zlepšování kvality svých produktů a služeb. Musí být schopna identifikovat příležitosti ke zlepšení a přijmout opatření k jejich realizaci.

Všechny tyto oblasti jsou důležité pro úspěšnou implementaci systému řízení jakosti podle ISO 9001. Je třeba si uvědomit, že implementace systému řízení jakosti není jednorázový proces, ale jde o neustálé zlepšování a zdokonalování, které musí být integrováno do každodenních procesů organizace.

Jaká je cena certifikátu ISO 9001? Jaká je cena certifikátu kvality?

Cena „certifikace ISO“ závisí také na několika faktorech. V médiích se občas objeví reklama na získání různých certifikátů. Určitě jste si toho už všimli. Po kliknutí na web stránku přijdete na to, že vše vypadá jednoduše, dokonce má řadu doporučení.

Cena certifikace podle norem ISO se v zásadě liší v závislosti na počtu zaměstnanců, velikosti organizace a složitosti procesů. Významným faktorem je také rychlost a čas budování systému jakosti podle norem ISO. Některá organizace má dostatek času jiná potřebuje certifikát ISO takříkajíc „zítra“.

Cena „certifikace ISO“ závisí také na tom, zda organizace má zájem o jeden systém (např. certifikát ISO 9001 nebo certifikát ISO 14001 a podobně) nebo o integrovaný systém řízení (např. certifikát systému řízení jakosti podle ISO 9001 + systému environmentálního managementu podle ISO 14001 + systému řízení BOZP podle ISO 45001 a podobně).

Cenová nabídka na vybudování systému jakosti podle ISO norem a ISO certifikaci musí odrážet všechny tyto faktory.

Dobře vybudovaný systém jakosti podle ISO norem přetrvá „věky“ v případě, že je seriózně zaveden, je udržován, pravidelně prověřován a organizace zajišťuje jeho zlepšování a zároveň odráží skutečné procesy, které se v organizaci dějí.

Pro expresní cenovou nabídku na certifikaci ISO “ prosím vyplňte rychlou žádost o expresní cenovou nabídku na certifikaci ISO , nebo nám napište na náš mail eucert@eucert.eu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *