Možná jste již slyšeli o normách ISO nebo jste viděli, jak společnosti zobrazují různé certifikační značky na dokumentaci, produktech nebo firemních autech.

Kdo nebo co je ISO?

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) je organizace založená v roce 1946 s 25 zakládajícími členy s cílem dosáhnout konsensu ve standardizaci v různých zemích v Evropě.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, „ISO“ není čistou zkratkou. Podle samotných zakladatelů:

„Mezinárodní organizace pro normalizaci“ by měla v různých jazycích různé zkratky (IOS v angličtině, OIN ve francouzštině pro Organization internationale de normalisation ), proto se zakladatelé rozhodli dát název – zkrácenou formu ISO. ISO je odvozeno z řeckého „ isos “, což znamená rovný. Bez ohledu na zemi, jakýkoli jazyk, ISO vždy bude ISO.”

Pracovníci ISO organizace příležitostně pracují ve smíšených výborech s jinými organizacemi pro standardizaci a můžete vidět, že se to odráží v některých normách ISO. Například ISO/IEC odkazuje na smíšený výbor mezi Mezinárodní organizací pro normalizaci a Mezinárodní elektrotechnickou komisi.

Je ISO certifikace relevantní i dnes?

Organizace ISO posunula od svých kořenů po současnost významně vpřed. V současnosti má téměř 30 000 různých norem pokrývajících vše od kvality, bezpečnosti potravin, léčiv, informační bezpečnosti až po výrobně produktové normy. Díky svým specifickým požadavkům nám ISO umožňuje např. objednat si kreditní kartu a použít ji v jakékoli čtečce karet v Thajsku, Francii, Španělsku nebo si v Itálii koupit autosedačku, která se hodí do jakéhokoli vozidla vyrobeného ve Francii.

Nejvíce okamžitě uznávaným kusem standardizace je například přepravní kontejner. Přestože nebyl vyvinut organizací ISO, byl přijat v roce 1968 jako jejich „standardní balíček“. Shoda s touto normou umožnila výrobcům vozidel, stavitelům lodí a logistickým přepravcům jeden „objekt“ společných rozměrů.

Pro koho je ISO vhodné?

Získání certifikace podle některé z ISO norem vyžaduje čas a úsilí spolu s náklady na samotnou certifikaci a průběžnou údržbu. Je třeba jej získat prostřednictvím akreditovaného certifikačního orgánu a jsou s tím spojeny přísné regulační požadavky. Práce v souladu se zásadami standardu však přináší výhody pro každou organizaci.

Jakých je pět nejběžnějších norem ISO v oblasti systémů řízení?

ISO má tisíce mezinárodních norem v desítkách průmyslových odvětví. Některé z jejich standardů však tyto hranice překračují. Pojďme se podívat na pět nejběžnějších standardů.

ISO 9001 management kvality

Toto je základní standard, který by organizace měly mít, přičemž nejnovější verze je ISO 9001:2015. Zatímco v rámci rodiny ISO 9000 (která pokrývá řízení kvality) existuje několik norem, ISO 9001 je jedinou normou, podle které můžete být certifikováni.

Na základě tohoto standardu existuje několik specifických případů (např. Aerospace , které používá např. AS9100D). Obchodní procesy a postupy budou v určité formě spočívat v systému, který se často označuje jako systém managementu jakosti (QMS), ale v zásadě standard existuje na:

 • ujištění se, že poskytované produkty a služby odpovídají požadavkům,
 • ujištění, že je zaveden mechanismus, který monitoruje efektivnost systému managementu jakosti a jeho výstupů spolu s procesy a postupy pro zabránění vzniku a uvolnění neshodných produktů a služeb,
 • ujištění, že je zajištěno, aby byly úkoly a odpovědnosti za systém managementu a jeho činnosti jasně definovány s jasným vlastníkem jednotlivých procesů s plněným oprávněných požadavků zúčastněných stran,
 • ujištění, že je zaveden program neustálého zlepšování se organizace a dbá se o neustálé zvelebování spokojenosti zákazníků.

ISO 14001 Environmentální management

Tato norma je navržena tak, aby pomohla organizacím splnit jejich povinnosti vyplývající ze závazků v oblasti životního prostředí. Tato norma se dobře integruje s ISO 9001 a dalšími normami řízení jakosti.

Namísto systému environmentálního managementu (EMS) jej některé organizace integrují se svým systémem managementu jakosti (QMS) a označují jej jako integrovaný systém managementu (IMS). Hlavním účelem tohoto standardu je:

 • Dodržování zákonných povinnosti
 • Zlepšení efektivnost zdrojů
 • Snížení množství odpadu
 • Prevence znečištění životního prostředí
 • Snížení negativního vlivu na životní prostředí
 • zlepšování se environmentálního chování organizace

ISO 45001 Zdraví a bezpečnost (BOZP)

ISO 45001, vydaná v roce 2018, je založena na OHSAS 18001. Obsahuje základní prvky ISO 9001. Její primární funkcí je:

 • snížit počet pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • podporovat a chránit fyzické a duševní zdraví,
 • zajistit zdravé a bezpečné prostředí.

ISO 27001 informační bezpečnost

Na moderním pracovišti i v osobním životě jednotlivců umísťujeme množství našich informací do papírových a elektronických systémů. ISO 27001 je navržena pro správu informační bezpečnosti a pomáhá chránit:

 • Důvěrnost – umožňuje přístup pouze oprávněným osobám k relevantním informacím a ne ke všemu, co má organizace v evidenci.
 • Integrita informací – zajišťuje, že záznamy mohou měnit pouze proškolené a oprávněné osoby.
 • Dostupnost – informace, které budou na požádání dostupné oprávněným osobám.

ISO 27001 se také zaměřuje více než ISO 9001 na riziko a myšlení založené na riziku.

ISO 37001 Systém managementu proti korupci

Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje pokyny pro vytvoření, implementaci, udržování, přezkoumání a zlepšování systému managementu proti korupci ( Anti-bribery management systems . Requirements with guidance for use ).

Systém může být samostatný nebo může být integrován do celkového systému managementu.

V souvislosti s činnostmi organizace se tento dokument zaměřuje na tyto oblasti: na korupci ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru; na korupci prováděnou organizací; ke korupci ze strany personálu organizace jednajícího jménem organizace nebo v její prospěch; na korupci ze strany partnerů věcného vztahu organizace jednajících jménem organizace nebo v její prospěch; ke korumpování organizace; ke korumpování personálu organizace ve vztahu k činnostem organizace; ke korumpování partnerů věcného vztahu organizace ve vztahu k činnostem organizace; na přímou a nepřímou korupci (například na úplatek nabízený nebo přijatý prostřednictvím třetí strany nebo třetí osobou).

Tento dokument se vztahuje pouze na korupci.

Co znamená pracovat s organizací, která má zaveden nějaký systém podle ISO?

Organizace s certifikací ISO pracují podle předepsaného souboru požadavků. Budou mít zavedeny procesy, postupy a politiky k vytvoření prostředí, které produkuje konzistentní soubor výstupů. V praxi to znamená, že je zaručena opakovatelnost procesů. Mají také zavedeny mechanismy pro řešení problémů, při kterých se tyto výstupy neočekávají.

Stojí však za zmínku, že ISO je rámec, který radí o tom, co by organizace měla mít, ale neradí, jak tohoto výsledku dosáhnout.

Organizace, která je certifikována podle ISO 9001, například prokáže soulad s normou a byla podrobena nezávislému auditu. Certifikát bude udělen až po splnění všech potřebných kritérií.

To dává společnostem jistotu při nákupu produktů nebo služeb od organizace s jednou z těchto certifikací. Ukazuje konkrétní standard rozhodování, neustálého zlepšování a kvality.

Organizace mohou mít pocit, že mají výhodu, když soupeří o práci oproti jiným dodavatelům, kteří nejsou certifikovaní. Jednou z hlavních výhod ISO je důvěra v jejich produkty, služby a system řízení, kterou prokazuje nezávislá certifikace.

Je certifikace ISO povinná?

Ne. V zásadě neexistuje žádný zákonný požadavek mít certifikaci ISO (kromě požadavku na ISO 37001 v nekolika oblastich). V některých odvětvích však zákazníci nemusí spolupracovat s dodavatelem, který nemá certifikaci. Například, pokud dodáváte zdravotnické pomůcky, můžete očekávat požadavek na certifikaci podle konkrétní normy.

Jaká je cena certifikátu kvality dle ISO 9001? Jaká je cena „certifikace ISO“?

Cena certifikace podle norem ISO se v zásadě liší v závislosti na počtu zaměstnanců, velikosti organizace a složitosti procesů. Významným faktorem je také rychlost a čas budování systému jakosti podle norem ISO. Některá organizace má dostatek času jiná potřebuje certifikát ISO takříkajíc „zítra“.

Cena „certifikace ISO“ závisí také na tom, zda organizace má zájem o jeden systém (např. certifikát ISO 9001 nebo certifikát ISO 14001 a podobně) nebo o integrovaný systém řízení (např. certifikát systému řízení jakosti podle ISO 9001 + systému environmentálního managementu podle ISO 14001 + systému řízení BOZP podle ISO 45001 a podobně).

Cenová nabídka na certifikaci musí odrážet všechny tyto faktory.

Dobře vybudovaný systém jakosti podle ISO norem přetrvá „věky“ v případě, že je seriózně zaveden, je udržován, pravidelně prověřován a organizace zajišťuje jeho zlepšování a zároveň odráží skutečné procesy, které se v organizaci dějí.

Pro expresní cenovou nabídku na certifikaci ISO podle z některé ISO norem prosím vyplňte rychlou žádost o expresní cenovou nabídku na certifikaci ISO , nebo nám napište na náš mail eucert@eucert.sk