ISO 9001 certifikat jakosti

Požadavky norem ISO jsou obecně použitelné pro jakýkoliv druh organizace např. výrobní organizace i pro služby. Organizace, které chtějí získat certifikát dle norem ISO nejčastěji musí projít 2 etapami – implementací systému managementu jakosti do společnosti a její následnou certifikací nezávislou osobou.

Organizace, které chtějí získat certifikát dle norem ISO nejčastěji musí projít 2 etapami – implementací systému managementu jakosti do společnosti a její následnou certifikací nezávislou osobou – certifikačním orgánem.

Jak získat certifikát systému managementu jakosti dle normy ISO 9001?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

Proces získání uvedeného certifikátu můžeme rozdělit na dvě etapy.

V první etapě je třeba systém vybudovat, což představuje vypracování dokumentace a zavedení systému do praxe. Právě tato etapa je z hlediska dlouhodobého fungování systému mimořádně důležitá a proto se obvykle realizuje ve spolupráci s externími konzultanty – poradenskými firmami.

V naší databázi je dostatečné množství poradenských firem – garantujeme Vám že dle Vaší specifikace Vám zajistíme vhodnou nabídku, která zabezpečí Vaši spokojenost. Poradenství zajišťuje poradenská organizace, která je nezávislá od certifikačního orgán.

Náš certifikační orgán zásadne nevykonáva poradenskou činnosť.

Ve druhé etapě nezávislý certifikační orgán v rámci prověrky ověří plnění požadavků vybraní normy a rozhodne o udělení certifikátu.

Certifikát kvality podle ISO norem (ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45 001 atd) je platný tři roky a po tomto období se musí obnovit, přičemž se opět prověřuje plnění požadavků normy. Během tříletého období navštěvuje certifikační orgán společnost obvykle v ročních intervalech a v rámci krátkých prověrek opět ověřuje funkčnost systému.

Akreditovaná a nezávislá certifikační organizace neprovádí poradenství. Je nezávislá.

V případě zájmu o certifikaci Vašeho manažerského systému, je postup velmi jednoduchý:

 1. vyplňte Žádost o certifikaci, zašlete ji na adresu eucert@eucert.eu a na základě její vyplnění Vám vypracujeme návrh cenové nabídky,
 2. po akceptování cenové nabídky z Vaší strany Vám připravíme návrh Smlouvy na certifikaci (Snc),
 3. po podepsání Snc oběma stranami tato vstupuje do platnosti a stává se závaznou – Snc se podepisuje na 3 roky (platnost certifikátu je také 3 roky), během 3 let platnosti Snc provedeme 1 certifikační audit a 2 dozorové audity (viz níže),
 4. dohodneme s Vámi termín auditu,
 5. navrhneme auditorský tým a dáte nám k němu Vaše stanovisko,
 6. jmenování vedoucího auditora a auditního týmu.

Program auditu obsahuje dvoj-etapový úvodní audit v prvním roce a dozorové audity ve druhém a třetím roce certifikačního cyklu. Minimálně část první etapy a celá druhá etapa musí probíhat v sídle prověřované organizace.

Tříletý certifikační cyklus začíná rozhodnutím o certifikaci nebo recertifikaci Vašeho manažerského systému. Program auditu zohledňuje velikost organizace klienta, rozsah a složitost jeho systému managementu, produktů a procesů, jakož i prokázanou úroveň efektivnosti systému managementu a výsledky jakýchkoli předchozích auditů.

Přesný postup je popsán v interních postupech certifikačního orgánu a je poskytnut klientovi okamžitě po jeho vyžádán. Certifikační proces splňuje požadavky ve smyslu akreditačních kritérií normy EN ISO/IEC 17021-1: 2015.

Proces certifikace manažerských systémů má z pohledu certifikačního orgánu tyto základní fáze:

 • Přípravná fáze – úvodní audit (první a druhá etapa) nebo recertifikační audit (v případě, že už máte certifikovaný manažerský systém) Udělení certifikátu
 • První dozorový audit
 • Druhý dozorový audit
 • Recertifikace

Přípravná fáze

Přípravná fáze představuje přípravu na audit. Manažer kvality jmenuje vedoucího auditora, auditora a technického experta. Auditorský tým odpovídá za kvalitní provedení auditu.

První etapa auditu

První etapa auditu je provedena s cílem:

 • auditovat dokumentaci systému managementu klienta,
 • zhodnotit podmínky a specifika lokality klienta a uskutečnit s pracovníky klienta diskusi, aby se posoudila jejich připravenost na druhou etapu auditu,
 • prozkoumat stav klienta a jeho chápání požadavků normy zejména s ohledem na určení klíčových činností nebo významných aspektů, procesů, cílů a provozu systému managementu,
 • shromáždit potřebné informace týkající se rozsahu systému managementu, procesů a lokality (lokalit) klienta, jakož i souvisejících statutárních a právních aspektů a jejich shody,
 • prozkoumat přidělení zdrojů na druhou etapu auditu a odsouhlasit s klientem podrobnosti druhé etapy auditu,
 • poskytnout zaměření plánu druhé etapy auditu na základě získání dostatečného pochopení systému managementu klienta a jeho činností na místě v souvislosti s možnými významnými aspekty,
 • posoudit, zda se plánují a provádějí interní audity a přezkoumání vedením a zda úroveň implementace systému managementu vytváří předpoklady k tomu, že klient je připraven na druhou etapu auditu.

Zjištění z první etapy auditu jsou zdokumentovány a klientovi je zaslán protokol z auditu, včetně doporučení a identifikace nedostatků, neshod a prostor pro zlepšení, které musí být do druhé etapy odstraněny.

Druhá etapa auditu

Cílem druhé etapy auditu je zhodnotit zavedení systému managementu klienta včetně jeho efektivnosti.

Druhá etapa zahrnuje:

 • informace a důkaz o shodě se všemi požadavky aplikovatelné normy systému managementu,
 • sledování, měření, podání zprávy a přezkoumání výkonnosti ve srovnání se záměry a cíli klíčových činností,
 • systém managementu klienta a jeho činnosti z pohledu shody s legislativou,
 • provozní řízení klientových procesů,
 • interní auditování a přezkoumání managementem,
 • odpovědnost managementu za politiku klienta,
 • vazby mezi normativními požadavky, politikou, záměry a cíli činností, jakékoli aplikovatelné požadavky legislativy, odpovědnost, kompetentnost pracovníků, činnosti, postupy, údaje o výkonnosti, zjištění interních auditů a závěry.

Zjištění z druhé etapy auditu jsou zdokumentovány a klientovi je zaslán protokol z auditu, včetně doporučení a identifikace nedostatků, neshod a prostor pro zlepšení, které musí být do dozoru odstraněny.

Interval mezi první a druhou etapou auditu je po dohodě s klientem, nesmí však překročit délku 6 měsíců. Po 6 měsících nemusí být výstupy z první etapy relevantní, proto bude certifikačním orgánem posouzeno, zda je třeba první etapu opakovat.

Udělení certifikátu

V případě úspěšné certifikace je klientovi do 14 dnů od posledního dne auditu vydaný certifikát v češtině nebo slovenčině /2 originály/, v angličtině a němčině /1 originál/ a certifikační logo a značky. Podmínky užívání certifikátu, loga a značek, jsou uvedeny ve smlouvě na certifikaci.

1.a 2. dozorový audit

Certifikační orgán musí provést u klienta v každém roce platnosti certifikace dozor (tj dva dozorové audity za certifikační období). Termín prvního dozoru po certifikaci nesmí být delší než 12 měsíců od data rozhodnutí o certifikaci. Dozor je prováděn na místě, ale nemusí nutně zahrnovat audity celého systému. Je naplánován spolu s dalšími činnostmi dozoru tak, aby si certifikační orgán mohl udržet důvěru, že certifikovaný systém managementu pokračuje v plnění požadavků mezi recertifikačními auditmi.

  Recertifikace

 Recertifikační audit se plánuje a koná s cílem hodnocení pokračujících plnění všech požadavků příslušné normy systému managementu. Cílem recertifikace je potvrdit pokračující shodu a efektivnost systému managementu jako celku, jakož i jeho pokračující důležitost a aplikovatelnost na předmět certifikace.

Recertifikace zahrnuje audit na místě, který obsahuje:

 • celkovou efektivnost systému managementu s ohledem na interní a externí změny a jeho pokračující významnost a aplikovatelnost na předmět certifikace,
 • prokázaný závazek udržovat efektivnost a zlepšování systému managementu s cílem podpořit celkovou výkonnost,
 • zhodnocení, zda činnost certifikovaného systému managementu přispívá k dosahování politiky a cílů organizace.

Když se během recertifikace zjistí neshody nebo chybí důkaz o shodě, certifikační orgán musí určit termíny nápravy a nápravných činností, které je třeba zavést před vypršením certifikace.

Důvěra

Zaručujeme Vám v souladu se zásadami naší obchodní politiky absolutní důvěrnost při zacházení s Vašimi firemním know-how, se kterým přijdeme v rámci smlouvy do styku.

Zajistíme pro Vás adekvátní nabídku tak aby se setkala s Vašimi cenovými očekáváními.